Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvíz - Pravěk, Mezopotámie, Egypt

18. 2. 2010

KVÍZ

Vojtěch Poříz

1.

Který rok označuje za počátek svět židovský letopočet?

a) 3761 př. n. l.

b) 138 n. l.

c) 622 n. l.

d) 0 n. l.

2.

Kde žilo v nejstarších civilizacích nejvíce lidí?

a) v povodí velkých řek

b) v podhůří hor

c) u moře

d) v oázách pouští

3.

Kdyby se mly djiny lidstva rovnomrn popsat v knize o 1000 stranch, na kter stran by bylo narozen Krista?

a) na stran 10

b) na stran 650

c) na stran 100

d) na stran 1000

4.

Akkadskou říši vystřídala na území mezi Eufratem a Tigridem

a) Perská říše

b) Římská republika

c) Sumerská říše

d) Starobabylonská říše

5.

Jaký název používáme pro mladší dobu kamennou?

a) neolit

b) mezolit

c) eneolit

d) paleolit

6.

Ve kterém století přišly na naše území první slovanské kmeny?

a) v 6. století

b) v 5. století

c) v 7. století

d) ve 4. století

7.

Básn Mahabharta a Ramajna patří mezi nejstarší památky literatury

a) Indie

b) Palestiny

c) Číny

d) Persie

8.

Keltové vřili v celou řadu bohů. Keltské náboženství bylo úzce spjaté s přírodou. Jak se jmenoval mužský protjšek bohyn Epony?

a) Terentius

b) Teutats

c) Hfaistos

d) Taranis

9.

Jaký nzev používáme pro starší dobu kamennou?

a) eneolit

b) mezolit

c) paleolit

d) neolit

10.

Který materiál objevili pravc lid nejpozdji?

a) uml hmoty

b) bronz

c) kmen

d) železo

11.

Pro jaké období je příznačná stavba tzv. dlouhých domů?

a) paleolit

b) eneolit

c) neolit

d) mezolit

12.

Které zvíře si človk ochočil jako první?

a) psa

b) mamuta

c) kon

d) li

šku

13.

Jakým názvem označujeme výrobky z vypalované hlíny?

a) výlisek

b) freska

c) keramika

d) plastika

14.

Jak se nazývá náš nejstarší živočišný prapředek, jehož kosti byly nalezeny v Africe?

a) australopiték

b) človk zručný

c) neandrtálec

d) kromaonec

15.

Se kterým sttem Česká republika sousedí?

a) s Polskem

b) se Slovinskem

c) s Maďarskem

d) s Ukrajinou

16.

Jak se nazývá předmt, ve kterm se učíte o událostech, které se staly v minulosti?

a) zempis

b) fyzika

c) matematika

d) djepis

17.

Halštatské období bylo pojmenováno podle msta Hallstattu. Ve kter zemi toto msto najdeme?

a) v Nmecku

b) v Itlii

c) v Rakousku

d) ve Švýcarsku

18.

Jak dlouho trvalo období pravku?

a) 2 miliony let

b) 1 milion let

c) 6 milionů let

d) 3 miliony let

19.

Je postavena z hlíny a kamene. Je 6 m vysoká a její délka se odhaduje na více než 6000 km. Je to

a) Čínská zeď

b) indický vodovod

c) Zeď nářků

d) cesta spojující střediska v Egypt

20.

Jakou udlost pova

žujeme za začátek křesťanského letopočtu?

a) ukřižování Ježíše Krista

b) vynález železa

c) stvoření človka

d) narozen Ježíše Krista

21.

Kde najdeme Národní muzeum?

a) v Brn

b) v Praze

c) v Liberci

d) v Olomouci

22. Kdy se na Zemi objevili prvn lid?

a) p

řed 10 miliony let

b) před 3 miliony let

c) před 5 miliony let

d) před 20 miliony let

23.

Mezi jaké prameny patří např. kroniky nebo soudní zápisy?

a) hmotné

b) vymyšlené

c) grafické

d) písemné

24.

Od jaké události počítali léta staří Řekové?

a) od vítzstv nad Římem

b) od 1. olympiády

c) od vyhlášení nezávislosti

d) od získání samostatnosti

25.

Dokladem stavitelského umn Egypťanů jsou hrobky králů. Jak tmto hrobkm říkáme?

a) pyramidy

b) katakomby

c) sarkofágy

d) sfingy

26.

Ve starovk Indii panovali ddiční vládci. Obyvatelstvo se dlilo podle kastovnho systmu do 4 skupin. Nejvýše byli

a) šúdrové

b) brahmáni

c) kšatrijové

d) vajšjové

27.

Jak se nazývalo první společenství lidí?

a) tlupa

b) kmen

c) skupina

d) dynastie

28.

Jak nazýváme základní kaménky, z nichž skládáme mozaiku djin?

a) prameny

b) trilobiti

c) kauce

d) zkamenliny

29.

Jak dlouho trvalo obdob středovku?

a) 10 000 let

b) 1 000 let

c) 5 000 let

d) 1 500 let

30.

Kde se zrodil na Zemi život?

a) v mořích

b) na pouštích

c) v polárních oblastech

d) v horách

31.

Jak se nazývá vda, kter zkoum nejstarší djiny lidstva?

a) archeologie

b) entomologie

c) paleontologie

d) geologie

32.

Kter udlost je počátkem islámského kalendáře?

a) hidžra (přesídlení proroka Muhammada z Mekky do Medíny)

b) narození Ježíše Krista

c) narození proroka Muhammada

d) ukřižování Ježíše Krista

33.

Hlavní pracovní silou v sumerských mstských sttech byli(y)

a) rolnci

b) otroci

c) řemeslníci

d) ženy

34.

Jak nazýváme sošky žen z mladšího paleolitu, vyřezané z kosti, ale i z kamene, nebo vytvořené z hlíny?

a) Luny

b) Venuše

c) Moreny

d) Smrtky

35.

Z jaké části Adamova tla stvořil podle bible Bůh Evu?

a) ze žebra

b) z malíčku

c) z ucha

d) z loketní kosti

36.

Človk vzpřímený se na Zemi objevil asi před 2 miliony let. Jak tento typ človka nazývme latinsky?

a) Homo sapiens

b) Homo habilis

c) Homo sapiens sapiens

d) Homo erectus

37.

Jak se jmenuje nejznmjší české oppidium ležící na řece Berounce?

a) Závist

b) Hostýn

c) Staré Hradisko

d) Stradonice

38.

Kterým státem protékají řeky Indus a Ganga?

a) Čína

b) Egypt

c) Mezopotámie

d) Indie

39.

V severní části Mezopotámie se vyvíjela říše (s hlavním mstem Aššur), která se stala v 9.-7. stol. př. n. l. nejmocnjším státem v Přední Asii. Byla to říše

a) Starobabylonská

b) Novobabylonská

c) Egyptská

d) Asyrská

40.

Který významný objev umožnil lidem datování událostí?

a) objev střelného prachu

b) objev kalendáře

c) objevení Marsu

d) objev výroby železa

41.

Jak nazýváme opevnn, kter tvořilo hranici mezi římskou říší a územím osídleným Germány?

a) Imperium Romanum

b) Populus Romanus

c) Limes Romanus

d) Oppidum Romanus

42.

Jak se jmenoval tzv. "zlatý faraon", který vstoupil do novodobé historie po objevení jeho hrobky?

a) Amenhotep

b) Thutmós III.

c) Tutanchamón

d) Ptolemaios

43.

Do kterého století řadíme rok 995?

a) do 8. století

b) do 10. století

c) do 11. století

d) do 9. století

44.

Jak nazýváme epochu, která vystřídala středovk?

a) novovk

b) starovk

c) doba kamenn

d) pravk

45.

Kde najdeme na časové přímce roky našeho letopočtu?

a) nalevo od jedničky

b) nalevo od nuly

c) nalevo od stovky

d) napravo od nuly

46.

Kterého typu človka je neandrtlec nejznmjším představitelem?

a) človka rozumnho

b) človka zručného

c) človka našeho typu

d) človka vzpřímeného

47.

Jméno proroka Zarathustry se objevuje v djinch

a) Foinkie

b) Persie

c) Indie

d) Egypta

48.

Konfucius hlsjc mimo jin ctu a poslušnost žil

a) v Indii

b) v Egypt

c) v

Čín

d) v Mezopotmii

49. Kdo stl v

čele Egypta v období starovku?

a) krl

b) csař

c) faraón

d) sultán

50.

Ke sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo kolem roku

a) 3100 př. n. l.

b) 200 př. n. l.

c) 500 př. n. l.

d) 1500 př. n. l.

51.

Se kterým státem Česká republika nesousedí?

a) s Maďarskem

b) s Polskem

c) s Rakouskem

d) s Nmeckem

52.

Jakou udlost začíná období starovku?

a) objevenm psma

b) vznikem nejstarších států

c) objevením Ameriky

d) objevením výroby železa

53.

Podle indického kastovního systému byli Vajšjové

a) velmožové a náčelníci

b) kupci a zemdlci

c) původní domorodí obyvatelé

d) knží a vzdlanci

54.

Kde nalezneme Českou republiku?

a) v jižní Evrop

b) v severn Evrop

c) v Africe

d) ve st

řední Evrop

55.

Kdy porazil perský krl Kambýss egyptskou armdu?

a) roku 325 p

ř. n. l.

b) roku 225 př. n. l.

c) roku 425 př. n. l.

d) roku 525 př. n. l.

56.

Jak se jmenoval nejvýznamnjší panovník starobabylonské říše, který mimo jiné vydal i zákoník?

a) Alexandr Veliký

b) Chammurapi

c) Aššurbanipal

d) Caesar

57.

Jak se nazýval architekt, který navrhl ústřední budovu Národního muzea?

a) Matyáš Bernard Braun

b) Josef Zítek

c) Josef Schulz

d) Josef Václav Myslbek

58.

Babylon se stal v 6. století př. n. l. kořistí

a) Egypta

b) Říma

c) Persie

d) Sumerů

59.

Jak se jmenovalo Národní muzeum v letech 1848-1854?

a) Vlastenecké muzeum

b) Muzeum Království českého

c) České muzeum

d) Muzeum Koruny české

60.

Roku 525 př. n. l. se stal Egypt součástí

a) Persie

b) Řecka

c) Říma

d) Makedonie

61.

Jak stará je naše planeta?

a) 50-60 milionu let

b) 4-5 miliard let

c) 80 milionu let

d) 10-12 miliard let

62.

Kdy bylo založeno Národní muzeum v Praze?

a) v roce 1620

b) v roce 1820

c) v roce 1848

d) v roce 1818

63.

Kdy byla ustavena Národní galerie v Praze?

a) roku 1938

b) roku 1948

c) roku 1918

d) roku 1945

64.

Jak se nazývá slitina mdi a cnu?

a) bronz

b) mosaz

c) železo

d) mdnka

65.

Zkladem politickho uspořádání společnosti v Mezopotámii bylo nejdříve

a) císařství

b) palácové hospodářství

c) chrámové hospodářství

d) republika

66.

Jak nazýváme počáteční, nejdelší období lidských djin, kdy ješt nebylo znmo psmo?

a) pravk

b) starovk

c) středovk

d) novovk

67.

Kter stolet začalo rokem 1001?

a) 10. století

b) 1. století

c) 9. století

d) 11. století

68.

Dynastie Chan nastupuje v Čín k moci

a) ve 3. st. př. n. l.

b) kolem r. 1500 př. n. l.

c) ve 14. st. př. n. l.

d) v 11. st. př. n. l.

69.

Kýros roku 539 př. n. l. dobyl

a) Spartu

b) Babylon

c) Athény

d) Thermopyly

70.

Ve starovk Indii se dlilo obyvatelstvo na 4 společenské skupiny. Jak se tyto skupiny nazývaly?

a) dynastie

b) kasty

c) rody

d) sorty

71.

Kterým rokem začíná muslimský letopočet?

a) 138 n. l.

b) 622 n. l.

c) 0 n. l.

d) 3761 př. n. l.

72.

Z jakého materiálu vyrábli zbran a nstroje lid v posledn etap pravku?

a) ze železa

b) z bronzu

c) z mdi

d) ze zlata

73.

Kterým rokem začalo 2. století?

a) 201

b) 100

c) 200

d) 101

74.

Jak se nazývala 1. epocha pravku?

a) doba bronzov

b) doba zlat

c) doba kamenn

d) doba železná

75.

Človk vzpřímený používal kamenný nástroj. Jak se tento nástroj jmenoval?

a) oštp

b) sudlice

c) luk a šípy

d) pstn kln

76.

Kde najdeme na časové přímce roky před naším letopočtem?

a) napravo od stovky

b) napravo od jedničky

c) nalevo od nuly

d) napravo od nuly

77.

Jak nazýváme vysoký svah, který je obvykle ze tří stran vymezen meandrem řeky a na nejužším míst chrnn opevnnm a na kterm byla zakldna pravk hradišt?

a) fimol

b) taran

c) redan

d) ostrožna

78.

Človk mladší doby kamenné uml zhotovovat hlinn ndoby - jednoduch misky, polokulovit ndoby nebo lahve. Jak nazývme tyto předmty souhrnn?

a) kauce

b) karavana

c) kazeta

d) keramika

79.

Ve kterm mst nalezneme Slezsk muzeum?

a) v Olomouci

b) v Brn

c) v Opav

d) v Praze

80.

Kdy bylo objeveno dřevn oradlo tažené dobytčaty, které umožnilo obdlvat vce půdy?

a) v eneolitu

b) v neolitu

c) v paleolitu

d) v mezolitu

81.

Ve starém Egypt tvořily obyvatelstvo tyto skupiny

a) plebejové a patriciové

b) duchovní, rolníci, otroci

c) úředníci, řemeslníci včetn umlců a lékařů, zemdlci, otroci

d) ředníci, obchodníci, otroci

82.

Ve kterém století žil človk žijící v letech 27-64?

a) ve 3. století

b) ve 2. století

c) v nultém století

d) v 1. století

83.

Jakým slovem označujeme pořadí roků počítaných od njak významn udlosti?

a) letopočet

b) personifikace

c) kalendář

d) uhlíková metoda

84.

Bedřich Hrozný vyluštil

a) písmo Chetitů

b) obrázkové čínské písmo

c) syrské písmo

d) hieroglyfy

85.

V mladší dob železné osídlil naše území kmen na vysokém stupni hospodářského vývoje. O jaký kmen jde?

a) Keltové

b) Sumerové

c) Hunové

d) Slované

86.

Ve kterém mst nalezneme nejstarší muzeum v České republice?

a) v Brn

b) v Praze

c) v Olomouci

d) v Opav

87. Jakým

číslem označujeme na časové přímce začátek letopočtu?

a) 1

b) 1000

c) nulou

d) 100

88.

Kdo zaujímal nejnižší postavení ve společnosti starovkých sttů?

a) plebejci

b) poddaní

c) otroci

d) rolníci

89.

Msta Ur a Uruk bychom našli na území

a) Egypta

b) Indie

c) Číny

d) Sumeru

90.

Kde se nachází Moravské zemské muzeum?

a) v Olomouci

b) v Přerov

c) v Brn

d) V Ostrav

91. Kdo prvn vyslovil my

šlenku, že se človk vyvinul z živočišných předků?

a) Charles Darwin

b) Carl Linné

c) J. E. Purkyn

d) Jaroslav Heyrovský

92. Jak se nazýv prvn prap

ředek človka? Žil v prostředí afrických stepí, živil se převážn rostlinnou potravou a ješt neuml vyrbt skutečné nástroje.

a) neandrtálec

b) človk rozumný

c) australopitk

d) človk zručný

93.

Akkadskou říši vytvořily kmeny

a) Sumerů

b) Chetitů

c) Semitů

d) Punů

94.

Jaká událost znamenala konec středovku?

a) objeven Marsu

b) objeven psma

c) objev výroby železa

d) objevení Ameriky

95.

Které mstsk stty vznikaly na jihu Mezopotmie?

a) babylonsk

b) řecké

c) sumerské

d) arabské

96.

Původem indické náboženství, které nedl lidi do kast, hlsjc o duši, která má přijít do stavu blaženosti (tzv. nirvány), se nazývá

a) islám

b) brahmánismus

c) judaismus

d) budhismus

97.

Jak se nazývalo egyptské písmo?

a) klínové písmo

b) hieroglyfy

c) azbuka

d) sanskrt

98.

Politik a diplomat Šalamoun patří do djin

a) starho Řecka

b) Starobabylonské říše

c) Palestiny

d) Egypta

99.

Kdo stvořil podle křesťanů človka?

a) přirozený vývoj

b) mimozemšťané

c) bůh

d) přirozený vývoj za pomoci mimozemšťanů

Odpovědi ve tvaru : číslo otázky pomlčka písmeno možnosti (98 -b )na email vojtechporiz@seznam.cz a dozvíte se svoji úspěšnost v bodech (max je 99).

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentar

ariana,10. 6. 2015 18:14

je to moc zdlouhavy

jj

jj,23. 10. 2011 11:37

jj

Re: jj

kika,10. 11. 2012 18:55

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Potrebujem sa niečo naučiť do školy a ako mám odpovedať na otázky ?

toho je hodně!!!

Leona,2. 10. 2011 19:06

toho je moc hodně,to nedám

ne ne

matej s.,6. 3. 2010 18:00

Ale mělo by to cenu. Na tolik otázek by člověku nezbyl čas.

RE Adam

Vojta,3. 3. 2010 8:08

Kdyby jich tu bylo min nemelo by to cenu

Kvíz

Adam,24. 2. 2010 19:13

Kdyby těch otázek nebylo tolik, tak to možná zkusím.